/**** KONEC SEKCE Z WORDU *****/

Všeobecné obchodní podmínky pro účast na výuce v uměleckých kurzech poskytovaných Ateliérem Praha 5, s.r.o. účinné dnem 1. června 2018.

 

I. Úvodní ustanovení

A. Pojmy

1.      „Poskytovatelem“ se rozumí Ateliér Praha 5, s.r.o. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 2581/2, PSČ 155 00, IČ: 0713 2930.

2.    „Studentem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu o účasti na výuce v uměleckých kurzech. V případě, že Student objednává účast na výuce pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Poskytovateli právní úkony související se Smlouvou. Je-li Student fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, považuje se rovněž za „Spotřebitele“ dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

3.    „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o účasti na výuce v uměleckých kurzech uzavřená mezi Poskytovatelem a Studentem.

4.   „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky pro účast na výuce v uměleckých kurzech pořádaných Poskytovatelem.

5.    „Nabídkou“ se rozumí nabídka pravidelných kurzů, víkendových kurzů (workshopů), seminářů a dalších akcí se zaměřením na výuku v uměleckých kurzech pořádaných Poskytovatelem.

6.    „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka, Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

7.    „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Studentem dle této Smlouvy.

B. Základní ustanovení

1.      Práva a povinnosti Studenta při účasti ve výuce v uměleckých kurzech se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Storno podmínkami, Nabídkou a Smlouvou.

II. Smlouva

A. Uzavření Smlouvy

1.      Smlouva je uzavřena buď písemně, nebo elektronicky.

2.    V případě uzavření Smlouvy elektronickými prostředky je smlouva uzavřena vyplněním a odesláním on-line přihlášky či odesláním emailu s žádosti o přihlášení do kurzu na adresu info@atelierpraha5.cz.

3.    Nedílnými součástmi Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.

4.   Po uzavření Smlouvy je Student povinen uhradit Kurzovné. Kurzovné musí být uhrazeno Poskytovateli nejpozději tři (3) pracovní dny před datem zahájení kurzu.

B. Zánik Smlouvy

1.      Student je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu. Student je povinen v tomto případě uhradit Poskytovateli storno poplatek na základě Storno podmínek.

2.    V případě uzavření Smlouvy elektronickými prostředky je Student (pouze jedná-li se zároveň od spotřebitele) oprávněn od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní odstoupit. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uzavření Smlouvy. Lhůta je zachována, pokud bylo odstoupení od Smlouvy Poskytovateli zasláno před uplynutím této lhůty.

3.    Odstoupení od Smlouvy je třeba doručit do provozovny čí sídla Poskytovateli osobně či zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence.

4.   Student je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy zasláním emailu Poskytovateli či sdělením této skutečnosti zástupci Poskytovatele po telefonu. Email a telefonní spojení jsou uvedeny na www.atelierpraha5/kontakty. V případě odstoupení od Smlouvy tímto způsobem je Student po předchozí domluvě povinen se dostavit osobně do provozovny či sídla Poskytovateli a potvrdit svůj záměr odstoupit od Smlouvy či zaslat odstoupení od Smlouvy v písemné formě prostřednictvím držitele poštovní licence.

5.    Odstoupí-li Student od Smlouvy dle čl. II.A.2. je Poskytovatel povinen mu vrátit ve lhůtě třiceti (30) dní veškeré platby, které od Studenta obdržel v souvislosti s touto Smlouvou. Platby Poskytovatel vrátí Studentovi v hotovosti ve svém sídle či provozovně nebo zašle na bankovní účet, který Student pro tuto potřebu Poskytovateli sdělí.

6.    Číslo bankovního účtu pro navrácení plateb dle čl. II.A.5. sdělí Student osobně Poskytovateli v jeho sídle či provozovně nebo zašle písemně E-mailem.

7.    Pokud před uplynutím 14 denní lhůty bylo započato s poskytováním služeb Studentovi, je Student povinen uhradit Poskytovateli alikvotní část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již poskytnutých.

8.   Pokud před uplynutím 14 denní lhůty byly služby Studentovi poskytnuty v celém rozsahu, Student již nemá právo odstoupit od Smlouvy.

9.    Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Poskytovateli storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.

10. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Poskytovatele bude Kurz zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Studentem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení. V tomto případě povinnost Studenta uhradit Poskytovateli storno poplatek na základě Storno podmínek tímto zaniká.

11.   Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně.

12. V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Studentovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Poskytovatele související s ukončením Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Studenta na vrácení Kurzovného.

13.  Zůstatek Kurzovného bude Poskytovatelem uhrazen Studentovi do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy.

C. Předmět smlouvy

1.      Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.

2.    Student je povinen aktivně se účastnit výuky a všech aktivit spojených s výukou.

D. Nabídka

1.      Poskytovatel nabízí výuku uměleckých kurzů, a to v rámci pravidelných kurzů, víkendových kurzů (workshopů), seminářů, soustředění a dalších speciálních akcí zaměřených na výtvarnou výuku. Všechny pravidelné kurzy, víkendové kurzy (workshopy), semináře, soustředění a další akce nabízené Poskytovatelem jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Poskytovatele www.atelierpraha5.cz.

2.    Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých pravidelných kurzů, víkendových kurzů (workshopů), seminářů, soustředění a dalších akcí, včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti.

3.    Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny pravidelné kurzy, víkendové kurzy (workshopy), semináře, soustředění a další akce, které jsou Studentem objednány pro výuku Studenta. Student je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Studenta.

III. Výuka

A. Termín výuky

1.      Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.atelierpraha5.cz.

2.    Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Poskytovatelem a Studentem projednán při uzavírání Smlouvy.

3.    Poskytovatel se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.

4.   Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

B. Změny v plánu výuky

1.      Změna odsouhlaseného plánu výuky je možná pouze ve výjimečných případech. Důvodem pro změnu plánu výuky nejsou důvody spočívající ve změně časových možností Studenta, ztrátě důvodu k navštěvování kurzu na straně Studenta, změna okolností, za nichž se Student do kurzu přihlásil.

2.    Po dohodě lze přesunout termín individuální výuky, přičemž o tuto změnu musí Student požádat nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. Provedení změny závisí na možnostech a úvaze Poskytovatele.

3.    V případě závažných zdravotních důvodů trvajících déle než dva (2) týdny umožní Poskytovatel Studentovi přerušení výuky a převedení alikvotní části kurzovného za nevyčerpanou část kurzu do jiného kurzu. Žádost o přerušení výuky je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

C. Zrušení kurzu

1.      Poskytovatel má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet studentů v kurzu jsou 3 studenti). Poskytovatel je povinen o zrušení kurzu informovat Studenta nejpozději jeden (1) pracovní den před plánovaným zahájením kurzu.

2.    V případě zrušení kurzu je Poskytovatel povinen nabídnout Studentovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného).

D. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1.      Poskytovatel se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Poskytovatel se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky.

2.    Maximální počet osob v kurzu je 10 studentů, neurčí-li Poskytovatel jinak.

3.    Minimální počet osob v kurzu jsou 3 studenti, neurčí-li Poskytovatel jinak.

E. Výukové pomůcky

1.      Rozsah výukových pomůcek bude Studentovi sdělen lektorem na první hodině Kurzu.

2.    Student je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí – li Poskytovatel jinak.

IV. Kurzovné

A. Kurzovné

1.      Cena za jednotlivé kurzy je uvedena v nabídce (rozvrh kurzů) na internetových stránkách www.atelierpraha5.cz.

B. Slevy z kurzovného

1.      Poskytovatel nabízí slevy z kurzovného v podobě množstevní slevy a jednorázové akční slevy.

2.    Množstevní slevu Poskytovatel poskytuje Studentovi při objednání více kurzů. Objednané kurzy musí být tímto způsobem zahrnuty do jedné Smlouvy. Podmínky poskytnutí množstevní slevy jsou uvedeny v Nabídce na internetových stránkách www.atelierpraha5.cz.

3.    Jednorázové akční slevy vyhlašuje Poskytovatel příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách www.atelierpraha5.cz

4.   Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat.

C. Platební podmínky

1.      Student je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do tří (3) pracovních dnů před zahájením kurzu.

2.    Kurzovné je možno uhradit hotově v provozovně Poskytovatele, převodem na účet nebo zakoupením dárkového poukazu vystaveného Poskytovatelem.

3.    Po zaplacení (v případě platby v hotovosti) bude vystavena Studentovi účtenka za platbu v hotovosti. V případě objednání a platby převodem, bude faktura vystavena následně v zákonné lhůtě.

V. Výsledky činnosti studenta

1.      Při výuce Kurzů mohou být ze strany Studenta vytvořeny návrhy mnemotechnických pomůcek, kresby, malby, fotografie, videa, umělecké výkony nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).

2.    Student souhlasí, aby Poskytovatel při realizaci své činnosti užíval jím vytvořené výsledky činnosti studenta. Student uděluje Poskytovateli neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti studenta, a to v celku nebo jejich libovolné části.

3.    Poskytovatel je oprávněn výsledky činnosti studenta, a to i v částech, použít pro zhotovení multimediálních aplikací, nových zvukových či zvukově-obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Poskytovatel je oprávněn při zpracování výsledků činnosti studenta tyto výsledky činnosti studenta nebo jejich části spojovat s díly jiných autorů a uměleckými výkony jiných výkonných umělců a přizpůsobovat a měnit tyto výsledky činnosti studenta pro účely jejich spojení s ostatními složkami nově vytvářeného díla. Poskytovatel je oprávněn výsledky činnosti studenta užité k zařazení do nového audiovizuálního či jiného díla provést a zaznamenat pro prvotní záznam takovéhoto díla, dabovat je a opatřit je titulky či jinými komentáři. Student pro takovýto případ uděluje Poskytovateli výhradní a neomezenou licenci k užití výsledků činnosti studenta při užití nového audiovizuálního či jiného díla.

4.   Poskytovatel je dále oprávněn výsledky činnosti studenta libovolně upravovat, měnit a přizpůsobovat potřebám metody výuky uměleckých kurzů aplikované Poskytovatelem.

5.    Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující Poskytovatele a třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých Poskytovatelem k užití výsledků činnosti studenta v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití. Poskytovatel je oprávněn, nikoli však povinen poskytnutou licenci využít.

6.    Poskytovatel je oprávněn výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli známým technologickým postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti.

7.    Poskytovatel může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence.

VI. Identifikační údaje Klienta

1.      Student (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Student je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Poskytovatel získal, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, uchová ve své evidenci po nezbytně dlouhou dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Poskytovatele a po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy.

2.    Pokud Student – fyzická osoba požádá písemně Poskytovatele, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných a jejich účelu a povaze.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

A. Společná ustanovení

1.      Student se zavazuje písemně informovat Poskytovatele o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Studenta. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, náležitosti uváděné v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod.

2.    Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Studentem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Studentovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

3.    Student odpovídá za včasné informování Poskytovatele o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

B. Závěrečná ustanovení

1.      Ostatní skutečnosti výslovně neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

2.    Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky, Nabídku a Storno podmínky. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Nabídky a Storno podmínek je uveřejněno na internetových stránkách Poskytovatele www.atelierpraha5.cz.

 

VIII. Storno podmínky Poskytovatele Ateliér Praha 5, s.r.o.

Pokud Student (přihlášený účastník) zruší svoje přihlášení na pravidelný kurz, víkendový kurz (workshop), seminář, otevřenou lekci, soustředění, další akci, atd., na které je přihlášen, je povinen uhradit  stornopoplatky, jejichž výše je odstupňována podle délky doby stornování před zahájením kurzu:

 

a)  30 a více dní       storno poplatek 300,- Kč

b)  29 až 14 dní        storno poplatek 30% z ceny kurzu

c)  13 až 7 dní           storno poplatek 60% z ceny kurzu

d)  6 až 3 dny           storno poplatek 80% z ceny kurzu

e)  2 a méně dní     storno poplatek 100% z ceny kurzu.

 

Ruší-li Student (přihlášený účastník) svoji účast, je nutné neprodleně informovat Poskytovatele o této skutečnosti písemně E-mailem na info@atelierpraha5.cz. Stanovení výše storno poplatku je vázáno na termín obdržení informace o zrušení účasti ve výuce Poskytovatelem.

 

Zajistí-li Student za sebe náhradníka (jiného účastníka), který místo něho nastoupí na kurz, nevztahuje se k této změně výše uvedený storno poplatek. V rámci svého cyklu kurzu má Student možnost nahradit si předem omluvené lekce v jiném termínu. Pokud se Student nemůže dostavit na svoji pravidelnou lekci, je třeba neprodleně informovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře  či telefonicky (+420 602 614 855) a domluvit si náhradu lekce v jiném termínu. Omluvené lekce je nutné nahradit v rámci trvání aktuálního cyklu kurzu a z kapacitních důvodů je nelze převádět do dalších cyklů kurzů.

 

Zaplacením kurzovného Student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými Storno podmínkami. Student potvrzuje, že je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami plně srozuměn a že se jimi řídí Smlouva o účasti na výuce v uměleckých kurzech.

 Ateliér Praha 5, s.r.o.


Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Budova JEREMI SPORT
Telefon:   +420 602 614 855
E-mail:  info@atelierpraha5.cz
Jak se k nám dostanete
Metrem - stanice metra  Luka, 10 minut pěší chůze (700 m)
Metrem a autobusem od stanice metra Luka - 1 stanice autobusy linek 137, 142, 174, 255, 301, 352, 502, 504 - výstupní stanice Amforová, 50 m od Ateliéru
Vstup do ateliéru- hlavním vchodem do budovy ze strany parkoviště, podél recepce a restaurace do zadní části budovy

VÍCE O NÁS


Kde nás najdeteZveme Vás na zážitkový kurz "Malujeme v kavárně Kristian"
FLY-OUT-BOX